Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

1. Právo kupujúceho na reklamovanie chybného tovaru

 

1.a Pri zistení závady u zakúpeného tovaru má kupujúci právo túto závadu reklamovať pri prevzatí tovaru, alebo v záručnej dobe. Allproduct, s.r.o. (predávajúci) zodpovedá za to, že predávaný tovar má požadovanú kvalitu a množstvo, a že zodpovedá príslušným normám. Ďalej zodpovedá za chyby zjavné, ktoré má zakúpený tovar, za chyby skryté, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru kupujúcim v priebehu záručnej doby. Toto neplatí pre prípady uvedené v bode 1.b.

 

1.b Reklamáciu nie je možné uplatniť na chyby tovaru, na ktoré bola poskytnutá zľava a na chyby, ktoré zapríčinil kupujúci po prevzatí tovaru vlastnou dopravou, chybnou montážou a neodbornou úpravou tovaru, ktoré sú v rozpore s návodom na používanie a údržbou tovaru, a chyby, ktoré vznikli bežným opotrebovaním alebo používaním v prostredí, na ktoré nie je tovar určený. Takiež nie je možné uplatniť reklamáciu na svietidlá, transformátory a iné komponenty, na ktorých bol vykonaný zásah do zapojenia, skrátené káble alebo odstrihnuté konektory.

 

2. Miesto a spôsob uplatnenia reklamácie


2.a Kupujúci uplatňuje reklamáciu v predajniach firmy Allproduct, s.r.o. počas otváracej doby.

 

2.b Zakúpenie reklamovaného tovaru kupujúci dokazuje príslušným predajným dokladom. Bez predloženia tohto dokladu nie je možné reklamáciu uznať.

 

2.c Kupujúci zaistí dopravu reklamovaného tovaru do predajne, v ktorej uplatňuje reklamáciu.

 

2.d Ak nie je možné z nejakého dôvodu dopraviť tovar do predajne, bude reklamácia vybavená po vzájomnej dohode kupujúceho s predávajúcim (viz bod 3.a).

 

3. Postup pri uplatnení reklamácie

 

3.a Kupujúci sa dostaví na miesto uplatnenia reklamácie a uplatní si u predávajúceho nárok tak, že poukáže na konkrétnu chybu (označenie chybnej vlastnosti alebo opísaním prejavovania sa chyby), a predávajúcemu oznámi, aký konkrétny nárok v zmysle bodu 5 alebo 6 zo zodpovednosti za chyby uplatňuje. Predávajúci je povinný spísať s kupujúcim na mieste reklamáciu – reklamačný protokol, a to i v prípade, že predávajúci nemá možnosť tovar fyzicky prehliadnuť z dôvodu uvedeného v bode 2.d. Ak sa jedná o prípad ako v bode 2.d., je vedúci predajne alebo ním poverený pracovník oprávnený k vybavovaniu reklamácie, dohodnúť miesto a čas, kedy bude možné reklamovaný tovar fyzicky prehliadnuť a reklamáciu posúdiť/vybaviť. Ak nebude možné z nejakého dôvodu zo strany kupujúceho, v dohodnutom termíne a mieste tovar fyzicky prehliadnuť a reklamáciu posúdiť/vybaviť, predlžuje sa o čas, kedy toto bude po dohode nového termínu predávajúcemu umožnené , zákonná lehota pre vybavenie reklamácie. Vedúci predajne alebo poverený pracovník oprávnený k vybavovaniu reklamácie je povinný reklamáciu riadne preveriť a rozhodnúť o reklamácii (jej zamietnutie alebo vyhovenie) ihneď, v zložitých a sporných prípadoch do troch pracovných dní od jej uplatnenia.

 

3.b Vedúci predajne alebo poverený pracovník oprávnený k vybavovaniu reklamácie môže v prípadoch, kedy vybavenie reklamácie vyžaduje odborné posúdenie, dohodnúť s kupujúcim inú lehotu k rozhodnutiu o reklamácii (zamietnutie alebo vyhovenie). Reklamácia, vrátane odstránenia vady musí byť vybavená najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia. V neskoršom termíne môže byť reklamácia vybavená len v prípade, že sa na tom predávajúci a kupujúci vzhľadom ku zložitosti prípadu dohodnú.

 

3.c V prípade podľa bodu 2.d. je možné reklamáciu výnimočne oznámiť i telefonicky a dohodnúť s pracovníkom oprávneným k vybavovaniu reklamácie miesto a čas, kedy bude možné fyzicky previesť kontrolu tovaru za účelom posúdenia reklamácie. Za dátum uplatnenia reklamácie sa považuje dátum spísania reklamačného protokolu pri kontrole tovaru.

 

3.d V prípade ak je kupujúci nespokojný s vybavením reklamácie, môže písomne požiadať o rozhodnutie obchodného riaditeľa Allproduct, s.r.o., ktorý rozhodne v lehote 5 pracovných dní od doručenia žiadosti kupujúceho. Pokiaľ kupujúci nebude aj naďalej spokojný s vybavením reklamácie, môže uplatniť svoje právo prostredníctvom súdu. Pri vybavení reklamácie odstúpením od zmluvy alebo výmenou tovaru, dohodnú zamestnanci predajne spôsob vrátenia alebo výmeny tovaru.

 

4. Lehoty pre uplatnenie reklamácie (záručná doba)

 

4.a Záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba sa nevzťahuje na svetelné zdroje ( žiarovky, žiarivky, výbojky...). a začína plynúť prevzatím tovaru kupujúcim.

 

4.b Ak je reklamácia tovaru alebo jeho súčasť vybavená opravou, nezapočítava sa do záručnej doby tovaru doba od uplatnenia reklamácie do prevzatia tovaru kupujúcim. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy reklamáciu uplatnil, ako aj o vyhotovení opravy a o lehote jej trvania.

 

4.c. Pri vybavení reklamácie kupujúceho výmenou chybného tovaru za bezchybný, začína plynúť na prevzatý tovar nová záručná doba.

 

5. Odstrániteľné chyby

 

5.a Za odstrániteľné chyby sa považujú také chyby, ktoré po odstránení nemenia vzhľad, funkciu a kvalitu tovaru.

 

5.b Ak sa jedná o odstrániteľnú chybu, má kupujúci právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie chyby opravou chybného tovaru. Ak tovar nebol ešte používaný, môže kupujúci namiesto odstránenia chyby požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa týka len súčasti alebo dielu tovaru, výmenu tejto súčasti alebo dielu. Predávajúci však môže vždy namiesto odstránenia chyby vymeniť chybný tovar za bezchybný, ak to kupujúcemu nespôsobí vážne ťažkosti.

 

5.c Ak sa jedná o chyby odstrániteľné, avšak kupujúci nemôže pre opakované vyskytnutie chyby po oprave alebo pri počte chýb väčšom ako 3 tovar riadne používať, má právo na výmenu tovaru alebo na odstúpenie od zmluvy.

 

6. Neodstrániteľné chyby


Ak sa jedná o neodstrániteľnú chybu, ktorá bráni riadnemu používaniu tovaru, má kupujúci právo na výmenu tovaru, alebo právo od zmluvy odstúpiť. Ak sa jedná o neodstrániteľnú chybu, ktorá však nebráni riadnemu používaniu tovaru, má kupujúci právo požiadať o primeranú zľavu z ceny tovaru. Pri určovaní výšky zľavy sa prihliada k rozsahu a stupňa poškodenia. Výšku zľavy určí vedúci predajne alebo poverený pracovník oprávnený k vybavovaniu reklamácie.

 

7. Súvisiace predpisy


Reklamačné konanie sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa a Zákona o živnostenskom podnikaní.

 

8. Záverečné ustanovenie


Tento Reklamačný poriadok nadobúda platnosť dňom 1. marca 2020 a nahrádza predchádzajúci reklamačný poriadok.

 

Allproduct, s.r.o.
Ivan Trokšiar