1. Všeobecné ustanovenia

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti  zmluvných strán vyplývajúce z kúpnych zmlúv uzatvorených medzi  predávajúcim a kupujúcim, ktorých predmetom je predaj a kúpa výrobkov  ponúkaných na internetových stránkach elektronického obchodu  predávajúceho. Nákup v internetovom obchode Allproduct, s.r.o. môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia, za  predpokladu, že sa budú riadiť nasledovnými všeobecnými obchodnými  podmienkami (ďalej len VOP).

 

Zákazník dáva zaslaním objednávky na tovar súhlas s týmito VOP.

 

Predávajúci:

Allproduct, s.r.o.
Slnečná 214/8
966 11 Trnavá Hora
IČO: 47582014
DIČ: 2023956902
IČ DPH SK2023956902
Spoločnosť registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica
Oddiel:  Sro
Vložka číslo:  24824/S

Zodpovedná osoba a kontakt

Ivan Trokšiar
0948 370 664
email: allproduct.02@gmail.com

Kupujúci:

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.

 

Tovar:

Všetky produkty a služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového  obchodu Allproduct, s.r.o. alebo tovar zhotovený podľa  osobitných požiadaviek kupujúceho špeciálne objednaný na základe  špecifikácie kupujúceho.

 

2. Objednávka a uzatvorenie zmluvy

Kúpna zmluva je zmluva uzatvorená na diaľku na základe elektronickej  objednávky kupujúceho. V prípade, ak predávajúci a kupujúci uzatvoria  písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišne od VOP, budú  ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito všeobecnými  obchodnými podmienkami.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie týchto podstatných náležitostí:

  • kontaktné údaje kupujúceho - meno a priezvisko, názov, obchodná  firma a sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko kupujúceho; IČO, DIČ a  IČ DPH kupujúceho, pokiaľ je registrovaný ako platca DPH; telefón a  e-mail,
  • kód tovaru, ktorý jednoznačne určuje predmet objednávky (číselné  označenie tovarov podľa druhu, uvádzané v cenníku elektronického  obchodu) a cena tovaru, požadované množstvo tovaru,
  • vybraný spôsob platby,
  • vybraný spôsob dodania tovaru a adresa pre dodanie tovaru.

 

Prijatá elektronická objednávka sa považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy.

Na základe riadne vyplnenej objednávky kupujúceho prevedie  predávajúci jej overenie. Overením objednávky predávajúci potvrdzuje  telefonicky alebo iným spôsobom kupujúcemu druh, cenu a množstvo tovaru,  ktoré sa zaväzuje kupujúcemu dodať. Objednávka je po overení považovaná  medzi zmluvným stranami za záväznú.

 

3. Platobné podmienky

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane  nákladov na doručenie tovaru prostredníctvom ponúknutých spôsobov platby  v objednávke: dobierkou v  mieste dodania tovaru, platobnou kartou online, alebo bezhotovostným  prevodom na účet predávajúceho.

Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka. Predávajúci sa  zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru.

Zvýhodnené ceny tovaru sú zreteľne označené symbolom "akcia" alebo  "výpredaj". Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo  počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene.

4. Dodacie podmienky

Tovar objednaný v internetovom obchode bude odoslaný kupujúcemu prepravnou spoločnosťou.

Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v závislosti na skladovej dostupnosti ktorá je uvedená pri jednotlivých produktoch v internetovom obchode.

Skladová dostupnosť.
   Tovar označený „Dostupnosť: skladom“ sa nachádza na sklade predávajúceho a bude doručený kupujúcemu v priebehu 1 až 3 pracovných dní odo dňa prijatia objednávky.
   Tovar označený  „Dostupnosť: U dodávateľa, odosielame zvyčajne do 2-3 pracovných dní“ sa nachádza na sklade dodávateľa a bude vám zvyčajne doručený v priebehu 4 až 14 pracovných dní odo dňa prijatia objednávky. Pri objednaní takto označeného tovaru kupujúci berie na vedomie, že uvedená dodacia doba tovaru sa môže predĺžiť až o niekoľko mesiacov. Toto predĺženie je spôsobené tým, že sa tovar na sklade u dodávateľa medzičasom vypredal a čaká sa na jeho opätovné naskladnenie. O tejto skutočnosti Vás budeme informovať v priebehu 1-3 pracovných dní od prijatia objednávky s tým, že vám poskytneme predpokladaný termín dodania vypredaného tovaru na sklade dodávateľa.
   Tovar označený „Dostupnosť: vypredané“ nie je skladom. Dodacia doba tovaru bude kupujúcemu poskytnutá predávajúcim na vyžiadanie.

Kupujúci berie na vedomie, že  uvádzané termíny dodávok majú orientačný charakter. Kupujúci súhlasí s  predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to vyžiadajú výroba  objednaného tovaru alebo iné okolnosti.

V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať kupujúcemu všetok  objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí predávajúci o tejto veci  v čo najkratšom čase kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín  dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie alternatívneho  tovaru.

Za doručenie objednaného tovaru v rámci Slovenskej republiky predávajúci účtuje prepravné náklady  vo výške v závislosti od vybratého spôsobu prepravy podľa aktuálnych  cenníkov prepravcov, mimo územia Slovenskej republiky po odsúhlasení prepravných nákladov medzi predávajúcim a kupujúcim. 

Povinnosť predávajúceho dodať objednaný tovar je splnená jeho  odovzdaním kupujúcemu v dohodnutom mieste plnenia alebo okamihom  odovzdania na prepravu dopravcovi (prepravnej službe) na miesto určenia.

5. Zrušenie objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v  prípade, ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným  spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru a nedohodne sa s kupujúcim na  náhradnom plnení.

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite  kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že  kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu príslušná  čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 15-tich kalendárnych dní.

 

6. Zrušenie objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek  pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky iba v  prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania.

Ak je predaj tovaru uskutočnený výlučne prostredníctvom internetového  elektronického obchodu, je kupujúci - spotrebiteľ oprávnený bez  uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa  prevzatia tovaru.

Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci, ktorý je povinný  zabezpečiť doručenie nepoškodeného a neopotrebovaného tovaru na adresu  spoločnosti.

V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu  vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil, v lehote 3 pracovných dní  odo dňa odstúpenia. 

Najneskôr do 15 pracovných dní bude táto suma za vrátený tovar odoslaná kupujúcemu na jeho bankový účet.

Predávajúci nepreberá vrátený tovar prostredníctvom dobierkovej  služby. Kupujúci v prípade vrátenia tovaru je povinný zaslať tovar  formou bežného alebo obchodného balíku poštou alebo zasielateľskou  spoločnosťou.

 

7. Záruka, reklamácie, vrátenie alebo výmena tovaru

Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa zakúpenia. Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho.

Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným  tovarom zaslať predávajúcemu aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, ktorá  obsahuje popis chyby. Pre uznanie reklamácie je nutné zaslať aj záručný  list a kópiu daňového dokladu, na základe ktorého bol tovar nadobudnutý.

Reklamovaný tovar musí byť kompletný, s príslušenstvom, s návodom, pokiaľ možno v originálnom obale.

Reklamácia je vyriešená ihneď, v zložitejších prípadoch do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim.

Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vyriešenie  reklamácie pri tovaroch, ktoré je nutné zaslať na opravu výrobcovi. Doba  sa predlžuje o dobu nevyhnutnú na prepravu a opravu u výrobcu.

Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym  zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v  nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky  sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.

8. Ochrana osobných údajov

Kupujúci uvádza pri registrácii údaje nevyhnutné pre jeho  identifikáciu v elektronickom obchode, ktoré umožňujú previesť  nevyhnutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad.

Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho  zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi,  zhromažďuje ich len za vyššie uvedeným účelom a na skvalitnenie svojich  služieb.

Používaním internetového obchodu kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a  používaním informácií o ňom a jeho nákupoch za vyššie stanovených  podmienok.

Prehlásenie o ochrane osobných údajov. Osobné údaje sú chránené pred zverejnením a použitím treťou osobou. Sú použité iba pre zasielanie objednanej zásielky a pre komunikáciu so zákazníkom. Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté pri  registrácii zákazníka slúžia výhradne len pre vnútornú potrebu v súvislosti s plnením záväzkov vyplývajúcich z objednávky. Neposkytujeme ich tretím osobám. Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 428/2002 z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uchovával jeho osobné údaje.

9. GDPR

Od 25. mája 2018 nadobudla účinnosť Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). Hlavným cieľom tejto legislatívy je zabezpečiť väčšiu kontrolu nad používaním osobných dát tretími stranami. Registráciou spotrebiteľ udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov spoločnosti Allproduct, s.r.o., na dobu neurčitú (až do času zrušenia súhlasu). Spoločnosť Allproduct, s.r.o. sa zaväzuje, že osobné údaje budú použité len pre potreby vybavovania objednávok, posielanie newslettrov (prípadne ďalších marketingových materiálov) a tieto neposkytne tretím osobám.

10. Záverečné ustanovenia

Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi  predávajúcim a kupujúcim sa okrem týchto všeobecných obchodných  podmienok riadia príslušnými právnymi predpismi SR. Vo veciach, ktoré  nemožno riešiť týmito obchodnými podmienkami, sa uplatnia príslušné  ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o  ochrane spotrebiteľa.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné  obchodné podmienky, prípadne obchodné podmienky predávajúceho a  reklamačný poriadok predávajúceho prečítal, oboznámil sa s ich obsahom a  v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 048/412 49 69, 048/415 18 71
fax č.: 048/ 4124693

Linka na SOI: http://www.soi.sk/sk/Novinky-SOI.soi

Linka na ODR platformu: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK