Zásady spracovania osobných údajov

Spoločnosť Allproduct, s.r.o so sídlom Slnečná 214/8, SK-966 11 Trnavá Hora, IČO: 47383976 , IČ DPH: SK2023843998, zapísaná v OR OS v B. Bystrici, oddiel: Sro, vložka číslo: 24824/S (ďalej len „Správca“) v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov a v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/2017 zo dňa 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 25. 5. 2018 informuje o zásadách spracovania, zhromažďovania a uchovávania osobných údajov svojich zákazníkov (ďalej len „Subjekt“)

 

Rozsah spracovaných osobných údajov

 1.   Meno a priezvisko, prípadne názov spoločnosti
 2.   Adresa bydliska alebo sídla firmy
 3.   e-mailová adresa
 4.   telefonický kontakt

 

Účel spracovania osobných údajov

Osobné údaje uvedené v odst. 1 bude Správca zhromažďovať, uchovávať a spracovávať v súlade s účelom, na základe ktorého boli zhromaždené:

 1.   Predaj tovaru (zahŕňa všetky činnosti od zaevidovania objednávky, jej spracovania vrátane zaplatenia a doručenia objednaného tovaru);
 2.   Evidencia a zasielanie dokladov (faktúry, kúpne zmluvy a.i.) nevyhnutných pri obchodnom styku;
 3.   Komunikácia (informácie o aktuálnom stave objednávky, reklamácia a.i.);
 4.   Ochrana, bezpečnosť a riešenie sporov (naším oprávneným záujmom je zaistenie ochrany a bezpečnosť našich systémov a našich zákazníkov, pri prevencii podvodov, riešení sporov a presadzovaní našich dohôd);
 5.   Marketingové ponuky (zasielanie obchodných informácií a marketingových ponúk v súčinnosti s predmetom podnikania).

 

Osobné údaje spracúva Správca

Správca je oprávnený spracúvať osobné údaje manuálne alebo automatizovane prostredníctvom svojich k tomu oprávnených zamestnancov. Osobné údaje sú uložené v zabezpečených databázach. Správca vyhlasuje, že všetky spracované osobné údaje, prípadne ich nevyhnutné predávanie, bude plne zabezpečené v súlade s platnými právnymi  predpismi, upravujúcimi ochranu osobných údajov a s právnymi predpismi regulujúcimi sprostredkovateľskú činnosť Správcu.

Allproduct, s.r.o ako Správca poveruje spracovaním osobných údajov aj ďalšie Subjekty tvz. Spracovateľov. Spracovateľom je každý Subjekt, ktorý spracováva osobné údaje pre Správcu za účelom a spôsobom, ktorý mu stanoví Správca. Správca poskytuje Spracovateľom len údaje nevyhnutne potrebné na zabezpečenie svojich služieb. Subjekt využíva napr. služby prepravných spoločnosti.  

 

Podľa zákona o ochrane osobných údajov má subjekt právo:

 1.   požadovať kedykoľvek bezplatnú informáciu o spracovaní svojich osobných údajov;
 2.   v prípade, že sa domnieva, že spracovanie osobných údajov Správca vykonáva v rozpore so zákonnými podmienkami ochrany osobných údajov, môže požiadať o vysvetlenie, požadovať, aby Správca odstránil takto vzniknutý stav, hlavne môže požadovať zabezpečenie opravy, doplnenie, vymazanie osobných údajov, alebo blokáciu osobných údajov;
 3.   kedykoľvek sa obrátiť so svojou žiadosťou na poverenca pre ochranu osobných údajov, alebo na Úrad na ochranu osobných údajov;
 4.   kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré budú následne vymazané.

 

Kontaktné údaje Správcu:

Doručovacia adresa:

Allproduct, s.r.o.

Slnečná 214/8

SK-966 11  Trnavá Hora

e-mail: allproduct.02@gmail.com